سودآوری از کسب‌وکار محوری سودآوری از کسب‌وکار محوری چگونه رشد سودآور
داشته باشیم؟
اطلاعات بیشتر
کتاب دی ان ای نوآور DNA نوآوران چگونه به مهارت‌های اکتشافی
دست یابیم؟
پرسش‌گری مشاهده شبکه‌سازی آزمایش تجمیع اطلاعات بیشتر
معمای نوآور اطلاعات بیشتر
کتاب دی ان ای نوآور
DNA نوآوران
اطلاعات بیشتر
معمای نوآور
اطلاعات بیشتر
سودآوری از کسب‌وکار محوری
سودآوری از کسب‌وکار محوری
اطلاعات بیشتر
استراتژیست
اطلاعات بیشتر
استراتژی شما به یک استراتژی نیاز دارد
اطلاعات بیشتر
_

کتاب‌های پرفروش

استراتژی اقیانوس آبی
اطلاعات بیشتر
دستاورد اجرا
اطلاعات بیشتر
هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان مبنا
اطلاعات بیشتر
عصر جدید نوآوری
اطلاعات بیشتر
_

سری کتاب‌های رقابت

استراتژی چیست؟
اطلاعات بیشتر
پنج نیروی شکل‌دهنده استراتژی
اطلاعات بیشتر
چگونه اطلاعات به شما مزیت رقابتی می‌دهد؟
اطلاعات بیشتر
استراتژی و اینترنت
اطلاعات بیشتر
از مزیت رقابتی تا استراتژی شرکت
اطلاعات بیشتر
رقابت در پهنه مناطق
اطلاعات بیشتر
_

نویسندگان

_

درباره نویسندگان کتاب‌های ما چه می‌دانید؟

chan

Chan Kim چان کیم

kotter

John Kotter جان کاتر

Montgomeryheadshotcolor

Montgomery سینسیا مونتگومری

Steve-Anderson

Steve Anderson استیو اندرسون

Janme_Sinha

Janmejaya Sinha جانمجایا سینها

knut-haanaes_facebook

Knut Haanaes نات هاناس

reeves-martin

Martin Reeves مارتین ریوز

dyer-0912-20-001

Jeff Dyer جف دایر

Christensen

Clayton Christensen کلایتون کریستنسن

norton

David Norton دیوید نورتون

kaplan

Robert Kaplan رابرت کاپلان

Michael_Porter_2017

Michael porter مایکل پورتر

rene

Renee Mauborgne رنه مابورن

james-allen

James Allen جیمز آلن

chrise-zook

Chris Zook کریس زوک