استراتژی‌های رقابتی

استراتژی رقابتی چیست؟

استراتژی رقابتی یک برنامه عملیاتی بلند مدت برای یک شرکت است که درآن شرکت پس از ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در صنعت و مقایسه آن با خود، به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا است.

آیا شما گمان می‌کنید که استراتژی در اختیار دارید که باعث پیروزی شما در بازار می‌شود؟ مدیران هر روزه با تعداد زیادی ایده برای رسیدن به مزیت رقابتی بمباران می‌شوند اما بسیاری از این ایده‌ها و عملیات‌ها با یکدیگر مغایرت دارند. آیا هدف شما بزرگ بودن است یا سریع بودن؟ آیا باید اقیانوس آبی ایجاد کنید، با محیط انطباق پیدا کنید، یا مثلا به یک مزیت رقابتی پایدار برسید؟

استراتژی شما به یک استراتژی نیاز دارد
چگونه رویکرد درست استراتژی را انتخاب و اجرا کنیم
اطلاعات بیشتر